11.2 Pigmente për bojëra me bazë tretëse (solvente)