11. PERDORIM I VEÇANTË (Njolla & Kundër rrëshkitjes & Shenjues)