6.1 Stuko Pluhur në thasë - kuti (Interior-Exterior)